Kust Trailwalk

Start 25 km tot 11.00u. Wandeling langs verharde wegen, schelpenpaadjes, graspaadjes, duinen, bos, strand en af en toe een trap en helling.